Проф. др Милован Митровић

 

Milovan Mitrovic

 

Рођен 9. фебруара 1948. године у Жупањцу (Лазаревац, Србија). Основну школу завршио у Жупањцу и Боговађи, а гимназију у Лазаревцу. Дипломирао социологију на Филозофском факултету у Београду 1972. године. Докторирао на Правном факултету у Београду 1979. године, са тезом Социологија у Југославији између два рата (ментор Радомир Лукић).

За асистента за Општу социологију на Правном факултету у Новом Саду изабран је 1973, а за доцента 1981. године. Од 1983-1987. године, предаје Социологију на Институту за основне дисциплине Факултета техничких наука у Новом Саду, где је 1986. године, унапређен у звање ванредног професора.

Од 1987. до 1992. године, стално је запослен на Филозофском факултету у Новом Саду где, на Групи за филозофију и социологију (касније Одсеку за социологију), предаје Општу социологију, Методологију друштвених наука и Социологију насеља (села и града).

У звање редовног професора за Социологију изабран је 1990. године, на Филозофском факултету у Новом Саду. На Групи за социологију Филозофског факултета у Београду, од 1989. године, ради као хонорарни професор, а од 1992. до 2003. године, са сталним радним односом, предаје Социологију села, у звању редовног професора.

Од 1997. до 1999. године, био је управник Одељења за социологију Филозофског факултета у Београду. Од 2003. године, ради као редовни професор за Општу социологију и Социологију права на Правном факултету у Београду. Предаје на последипломским студијама и учествује као члан комисија за одбрану или као ментор магистарских радова и докторских дисертација на универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу и Никшићу.

Био је у студијским посетама универзитетима у Регензбургу и Фрајбургу.

Био је руководилац два већа социолошка пројекта: (1) "Друштвене промене и противречности у развоју села, сељаштва и пољопривреде у Југославији" (1980-1985) и (2) "Промене друштвених структура и образаца културе" (1985-1990).

Био је секретар Одељења друштвених наука (2004-2009), члан управног и извршног одбора Матице српске, као и главни уредник Зборника за друштвене науке Матице српске (2000-2004).

Био је председник Југословенског удружења за социологију (1989-1991) и председник Српског социолошког друштва (2004-2009).

Члан је централне редакције Српске енциклопедије и председник стручне редакције за социологију и етнологију (задужен и за пољопривреду).

Потпредседник је Одбора за село САНУ.

Области научног интересовања су: историја социологије, општа (систематска) социологија, етносоциологија, рурална социологија и социологија права.

Објавио је три монографије (четврта је у штампи), три уџбеника, преко 100 чланака у стручним часописима и зборницима, а око 50 радова презентирао на домаћим и међународним научним скуповима.


Књиге (монографије и уџбеници):

 1. Југословенска предратна социологија, ИИЦ ССО Србије, Београд,1982, 279 с.
 2. Социологија, уџбеник за трећи разред средњих школа и четврти разред гимназија, изд. Завода за уџбенике и наставна средства Београд и Завода за школство у Подгорици, Београд, 1992, (2008. 18. издање), 203 с. (коаутор: С. Петровић).
 3. Социологија села, Социолошко друштво Србије, Београд, 1998, 400 с.
 4. Српско село, Прилог социологији традиционалног српског друштва, Матица српска, Нови Сад, 1999, 260 с.
 5. Социологија, Основни појмови и проблеми, Правни фак., Београд, 2005, 428 с.
 6. Увод у социологију и социологију права, Правни факултет – Службени гласник, Београд, 2006, 363 с.
 7. Српско клатно, Прилози за феноменологију српског друштва, Правни факултет, Библиотека ''Политика и друштво'', Београд (у штампи)


Изабрана библиографија чланака после избора за редовног професора
:

 1. ''Социологија и историјска самосвест''. Зборник Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1990, с. 83-94.
 2. ''Својина као друштвена моћ'', Луча (Никшић), 1990, бр. 1-2, с. 53-63.
 3. ''Проблеми и алтернативе развоја нашег села'', Зборник за друштвене науке Матице српске, 1991, бр. 90, с. 69-78.
 4. ''Социологија Драгољуба Јовановића'' зборник Човек изнутра слободан, ур. Д. Ђорђевић, Градина, Ниш, 1992.
 5. ''Еколошка култура села'', зборник "Школа - средиште културе", ур. В. Илић, Ниш, 1992, с. 79-87.
 6. ''Метатеоријско становиште Радомира Лукића у социологији'', Зборник за друштвене науке Матице српске, 1993, бр. 95, с. 127-132.
 7. ''Социологија и данашње српско друштво, Прилог социолошкој и друштвеној самосвести'', Социолошки преглед, 1993, бр. 1-4, с. 75-87.
 8. ''Распад југословенског друштва и социологија. Прилог феноменологији наших ирационалности'', Зборник за друштвене науке Матице српске, бр. 94, 1993, с. 167-181.
 9. ''Српско друштво на раскршћу'', Летопис Матице српске, 1992, год. 168, књ. 449, св. 3, с. 403-420.
 10. ''Социологија и данашње српско друштво. Прилог социолошкој и друштвеној самосвести'', Социолошки преглед, 1993 , бр. 1-4, с. 75-87.
 11. ''Српски интелектуалци и рат у Југославији'', Летопис Матице српске, 170, књ. 453, св. 6, 1994, с. 815-827.
 12. ''Распад државе и рат у Југославији, Покушај социолошког објашњења'', Социолошки преглед, 1994, бр. 2, с. 189-203.
 13. ''Метатеоријски контекст актуалне српске друштвене и политичке мисли'', Српска политичка мисао, Vol. I (1994), бр. 1-4, с. 31-45.
 14. "Светосавска етика и дух модернизма", зборник Симпозијум "Сеоски дани Сретена Вукосављевића", Пријепоље, 1994, с. 79-106.
 15. ''Рурална социологија у Југославији'', Зборник радова Института за филозофију и социологију Филозофског фак. у Новом Саду, Нови Сад, 1994, с. 95-105.
 16. ''Екологија села и пољопривреде'', Социологија, 1994, бр.3, с. 325-335.
 17. ''Мит и нације - сада и овде'' Зборник Филозофског факултета у Новом Саду, 1994, с. 251-267.
 18. ''Село и град - комплементарни друштвено-културни обрасци'', Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLIV, 1995, с. 41-54.
 19. ''Друштвене промене у селу'', Зборник радова Института за филозофију и социологију Филозофског факултета у Н. Саду, Нови Сад, 1995, с. 79-89.
 20. ''Један пледоаје за феноменолошки приступ у социологији'', Социолошки преглед, 1995, бр. 3, с. 327-343.
 21. ''Основни принципи алтернативног развоја српског села и пољопривреде и најважније мере аграрне политике'', Виђења (Београд), 1995, бр. 1-2, с. 44-62.
 22. ''Чему социологија?'', Социолошки преглед, 1995, бр. 4, с. 519-527.
 23. ''Традиционална организација сељачких друштава и мит модернизације'', зборник Рад као судбина, ур. Д. Ђорђевић и Б. Ђуровић, ЈУНИР, Ниш, 1995,с. 177-182.
 24. ''Веселин Чајкановић о старој српској вери'', Зборник за друштвене науке Матице српске, 1995, бр. 99, с. 61-71.
 25. "Између историјског слепила и интелектуалног бешчашћа", Српска политичка мисао, Vol. II (1995), бр. 2-3, с. 293-320.
 26. ''Религијске матрице наших моралности'', зборник Моралност и криза, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1995, с. 356-370.
 27. ''Феноменологија нашег простора и српска идеја данас'', зборник Филозофија као дијагноза времена, Филозофско друштво Србије, Сремски Карловци, 1996, с.119-144.
 28. ''Проблеми српске етносоциологије: прилог социјалној феноменологији српске идеје'', Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 100, 1996, с. 223-238.
 29. ''Постоји ли данас "југословенско" друштво?'', Социолошки преглед, 1996, бр. 3, с. 313-324.
 30. ''Актуелне српске контроверзе у светлу етносоциологије'', Симпозијум "Сеоски дани С. Вукосављевића", Пријепоље, 1999, с. 185-196.
 31. ''Традиција и модерни српски идентитет'', Српска политичка мисао 1999, бр. 1-2, с. 135-162.
 32. ''Актери и модели (дез)интеграције српског друштва'', Социолошки преглед, 2000, бр. 3-4, с. 133-145.
 33. ''Контроверзе око децентрализације, регионализације и локалне самоуправе у Србији'', Социолошки преглед, 2001, бр. 1-2, с. 81-90.
 34. ''Традиционални и модерни елементи српског идентитета'', зборник Културни и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана, уред. Љ. Митровић, Филозофски факултет, Ниш, 2002, с. 41-51.
 35. ''Социологија у Срба'', Зборник Филозофског факултета у Београду, Серија Б, Друштвене науке, бр. ХVII, Споменица проф. Михаила Поповића, Београд, 2002, с. 146-166.
 36. ''Српско село и пољопривреда између преживљавања и развоја'', зборник Србија крајем миленијума: разарање друштва, промене и свакодневни живот, приредили С. Болчић и А. Милић, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 2002, с. 195-213.
 37. ''Српски интелектуалци у светлу социологије'', Зборник Интелектуалци у транзицији, уред. Ј. Тркуља, Кикинда, 2003., с. 75-102.
 38. ''Легитимитет политичких актера и нека отворена питања уставне реформе у Србији'', зборник Уставне промене, уред. О. Вучић и К. Чавошки, Правни факултет, Београд, 2003, с.105-122.
 39. ''Системски модел територијалне организације и регионализације Србије'', зборник Култура у процесима развоја, регионализације и евроинтеграције Балкана, уред. Љ. Митровић, Филозофски факултет, Ниш, 2003, с.145-154.
 40. ''Културне иновације у нашим селима'', Симпозијум "Сеоски дани С. Вукосављевића", Пријепоље, 2003, с. 145-156.
 41. ''Политика и сељаци и(ли) сељачко у политици, Маргиналије о политичким маргиналцима'', Призма, септембар 2003, с. 19-24.
 42. ''Српско село и сељаци на прелазу векова'', зборник Друштвена трансформација и стратегије друштвених група: свакодневница Србије на почетку трећег миленијума (Приредила А. Милић), Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 2004, с. 195-218.
 43. ''Косово и Метохија – српска квадратура круга'', зборник Уставне промене у нас, уред. З. Исаиловић, Правни факултет у Приштини, К. Митровица, 2004, с.107-127.
 44. ''Друштвене институције и културни идентитет'', Социолошки преглед ,Vol. XXXIX (2004), No. 1-2, с. 45-54.
 45. ''Вредносно-нормативни обрасци и друштвене институције'', Социолошки годишњак (Пале), Vol. I (2004), No. 1, с. 215-231.
 46. ''Правна свест и еколошка свест у српском друштву'', зборник Рурални развој и заштита животне средине, уред. Б. Вишнић, 1. том, Завод за социологију развоја села, Београд, 2005, с.15-28.
 47. ''Друштвени корени криминалитета у Србији'', Зборник Матице српске за друштвене науке, 2006, бр. 120, с. 113-128.
 48. ''Насиље као културни образац'', Социолошки годишњак, (Пале), 2006 , бр. 2, с. 51-71.
 49. ''Задруга као извор и утока социјалног капитала'', зборник Социјални капитал и друштвена интеграција, ур. М. Трипковић, Филозофски факултет, Нови Сад, 2006, с. 243-256.
 50. ''Друштвени сукоби и криминалитет у Србији'', зборник Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, I део, ур. Ђ. Игњатовић, Правни факултет у Београду, Београд, 2007, с. 104-120.
 51. ''Глобализацијски парадокси око Косова'', зборник Идентитети и култура мира у процесима глобализације и регионализације Балкана, Филозофски факултет у Нишу, уредници Љ Митровић, Д. Захаријевска, Д. Гавриловић, Ниш, 2007, с. 35-45.
 52. ''Одрживи локални и рурални развој брдско-планинског подручја Србије'', зборник Симпозијум ''Сеоски дани Сретена Вукосављевића'', уред. П. Влаховић, том XIII, изд. Дом културе, Пријепоље, 2008, с. 31-46.
 53. ''Србија и Европа после отимања Косова'', Социолошки годишњак, (Пале) 2008 , бр. 3, с. 73-99.
 54. ''Промене културних образаца и криминалитет у Србији'', зборник Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, II део, ур. Ђ. Игњатовић, Правни факултет у Београду, Београд, 2008, с. 61-79.
 55. ''Структура политичког деловања и криминалитет у српском друштву'', зборник Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, III део, ур. Ђ. Игњатовић, Правни факултет у Београду, Београд, 2009, с. 74-88.
 56. ''Социологија у Србији до 1959'', зборник Социологија у Србији 1959-2009, Институционални развој, ур. М. Богдановић, Службени гласник и Филозофски факултет у Београду, Београд, 2009, с. 33-41.
 57. ''Образовање као културни процес и образовање правника у информатичком друштву'', зборник Безбедност у постмодерном амбијенту, уред. Д. Батавељић, Центар за стратешка истраживања националне безбедности, Београд, 2009, с. 29-42.
 58. ''Нови српски одговор на отимање Косова'', Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, уредници Д. Маликовић и У. Шуваковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010, књ.4, с. 655-670.
 59. ''Проблеми одрживог руралног развоја у Србији'', зборник Споменица Јована Ћирића Од путање до аутостраде, ур. Д. Ђорђевић, А. Костадиновић и Љ. Митровић, ЈУНИР, Ниш, 2010, с. 69-88.
 60. ''Разарање друштва и нове српске елите'', Национални интерес, 2010, год. 6, vol. 9, бр. 3, стр. 147-170.
 61. ''Српска идеја у доба збркане историјске свести'', Зборник Матице српске за друштвене науке, 2011, бр. 134, с. 1-16.
 62. ''Српски национални идентитет: традиционални корени и модерни изазови'', зборник са истоименог међународног скупа: Место традиције и модернизације у разлицитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији (прир. М. Божић, Љ. Митровић, Г. Стојић). Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 621-636.
 63. ''Кампањска приватизација у Србији. Удружени пљачкашки подухват'', тематска монографија Казнена реакција у Србији, ур. Ђ. Игњатовић, Правни факултет у Београду, Београд, 2011, с. 126-138.
 64. ''Демографска репродукција, популациона политика и одрживи рурални развој у Србији'', зборник Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна политика, Центар САНУ - Универзитет у Нишу, Ниш, 2012, с. 47-62.