Проф. др Олга Цветановић, научни саветник

CURRICULUM VITAE

 

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ:

Рођена у Ваљеву, СР Србија, 1946. Основну школу и гимназију завршила у Београду. Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду 1969.

 

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ИЗБОР У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКО И АКАДЕМСКА ЗВАЊА:

 1. магистар економских наука: рад “Методи комплексних оцена и доношења инвестиционих одлука у саобраћају” одбрањен 5.12.1977, Економски факултет Универзитета у Београду
 2. доктор економских наука: докторска дисертација под насловом “Теоријско-методолошки аспекти планирања развоја саобраћаја и оцена друштвено-економске оправданости појединих алтернатива” одбрањен 29.6.1984, Економски факултет Универзитета у Београду
 3. виши научни сарадник од 1985
 4. научни саветник од 1993

 

РАДНА БИОГРАФИЈА:

 

1970-1978    сарадник у Заводу за економику саобраћаја – Институт “Кирило Савић”, Београд

1978-1987    сарадник у Институту за економику саобраћаја, односно Саобраћајном институту, Београд

1987-1991    директор Завода за економију и технологију саобраћаја у Саобраћајном инситуту-ЦИП, Београд

1991-2001    помоћник генералног директора за науку у Саобраћајном институту-ЦИП, Београд

1999-2001    ванредни професор БК Универзитета, Београд

2002-            ванредни професор на Факултету за економију, финансије и менаџмент (ФЕФА) Универзитет Сингидунум, Београд.

 

ПОСЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 1. Регистровани оцењивач система квалитета у шеми Савезног завода за стандардизацију од 1994.
 2. Оцењивач пословне изврсности по моделу Фонда за култуту квалитета и изврсност – FQCE од 1996.

 

 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА:

 

Енглески и француски – активно, руски пасивно.

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ:

1973   Економија саобраћаја у Француској (4 месеца)
1990   Мултимодални транспорт у Грчкој (1 недеља)
1994   Оцена система квалитета и управљање – ISO 9000 (1 недеља, Београд)
1997   Управљање променама и одлучивање (Adiges Institute, 3 дана, Београд)
1998   Управљање заштитом животне средине – ISO 14000 (2 недеља, Бечеј и Нови Сад)
2001   ISO 9000:2000 Транзициони курс (2 дана, Београд)
2002   Sustainable Consumption Opportunities – UNEP Workshop (2 дана, Београд)

 

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 1. Савез економиста Југославије
 2. Научно друштво економиста Југославије
 3. Друштво статистичара Југославије  
 4. Југословнеско удружење за стандардизацију и квалитет  

 

ДОМЕНИ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 1. привредни и друштвени развој и економија саобраћаја: 25 радова и 7 студија
 2. саобраћајна политика: 12 радова и 1 студија
 3. планирање и оцена инвестиционих пројеката: 12 радова, магистратура и докторска дисертација и 7 пројеката
 4. моделирање и прогнозирање феномена у саобраћају и статистика: 19 радова и 4 студије
 5. истраживање тржишта и маркетинг у саобраћају: 4 рада и 11студија
 6. саобраћајна инфраструктура: 8 радова и 4 студије
 7. управљање у саобраћају, јавни сектор и трансформације предузећа: 8 радова и 4 студије
 8. управљање људским ресурсима: 6 радова и 3 студије
 9. систем квалитета: 14 радова и 4 студије
 10. заштита животне средине: 12 радова и 2 студије
 11. безбедност саобраћаја: 3 рада и 6 студија

Укупно: преко 60 пројеката (20 као вођа тима), 36 радова у часописима, 60 радова на југословенским конференцијама, публикованим у зборнику, ко-аутор/едитор 11 књига, 21 рад на међународним скуповима.

Књиге (едитор или/и аутор): 11

 1. Зечевић, Т. Анђелковић, П, Ђурић, С., Петровић, О., Тркуља, Ј.: “Модел сложених система у саобраћају”, “Књижевне новине”, Београд 1975
 2. Цветановић, О., Рикаловић, Г., Зарић, М. (ед.): “Каква нам саобраћајна политика треба?”, Округли сто, Саобраћајни институт ЦИП, Београд 1994
 3. Цветановић, О., Новаковић, С: “Екстерни трошкови саобраћаја – еколошки аспекти развоја саобраћаја и саобраћајне политике, Желнид, Београд 1997
 4. Цветановић, О., Милојчић, Д. (ед.): “Управљање заштитом животне средине у сектору саобраћаја”, Саобраћајни институт-ЦИП, Yuforum квалитета, Green limes, Vršac, Želnid, Београд 1997
 5. Цветановић, О., Рикаловић, Г., Зарић, М., (ед.): “Саобраћај у функцији развоја и европских интеграционих процеса”, Округли сто, Врањска Бања, 1997, Саобраћајни институтут-ЦИП, Београд 1998
 6. …”Стратегија и политика развоја саобраћаја Републике Србије до 2010. године”, Министарство саобраћаја и веза Републике Србије, Београд 1998
 7. Цветановић, О., Рикаловић, Г., Зарић, М., (ед.): “Развојне алтернативе у саобраћају: Оцена инвестиционих пројеката – теорија и пракса”, Округли сто, Саобраћајни институт ЦИП, Београд 1999
 8. “South Eastern Europe 2000 – A View from Serbia” (J. Minic, Ed.): O. Cvetanovic: Chapter VIII “Consequences upon Yugoslav Transport Infrastructure and Regional Effects” Стубови културе, Београд /”Југоисточна Европа 2000 – Поглед из Србије” (Ј. Минић, ед.) О. Цветановић: поглавље VIII “Последице по југословенску транспортну инфраструктуру и регионални ефекти”, Стубови културе, Београд 1999/
 9. Лесић, Ж., Меловска-Трпинац, О., Цветановић. О., Зарић, М., Богосављевић, Г.: “Превоз путника и робе у СР Југославији 1946-1996 – Кориговани и процењени подаци по гранама саобраћаја – Студије, анализе, прикази 138” Савезни завод за статистику, Београд 1999
 10. “New Development Strategy for (Yugoslav) Railways” Yugoslav Railways, Belgrade 2000
 11. Цветановић, О., Стефановић, Д. (ед): “Стратешко партнерство – Осовина Ротердам/Источна Европа – Београд и Србија на Дунаву – Партенрство за нови век”, Округли сто, Привредна комора Београда, Београд 2001

Радови на конференцијама и скуповима у иностранству: 21

 1. Cvetanović, O., Zarić, M., Lazić, M.: “Evaluation of Road Accident Costs in Yugoslavia – Methodology, Results and Application”, International Symposium on Road Safety and Research Methods, Amsterdam, 1988
 2. Novaković, S., Cvetanović, O: “Modifications structurales et les conceptions modernes du developpement des transports en Yougoslavie”, Le Congres intrernational de l’association des economiste de langue francaise, Belgrade, 1989
 3. Cvetanović, O: “Human potential as a main limitation to R&D implementation in less developed European countries”, Congres Mondial de la Recherche Ferroviare – WCRR, Paris 14-16.11.1994
 4. Cvetanović, O: “Transport – Incentives and constraints for regional cooperation and integration processes”, International round table: Economic cooperation in South-Eastern Europe and European Integration, Institute of international policy and economy, Beograd, 14-17 December 1994
 5. Cvetanović, O, Lesić, Z: “A Pilot Study on System of Necessary Indicators for Population Mobility survey in Yugoslavia“, 50th Session of the International Statistical Institute, Beijing, 21-9 August 1995
 6. Cvetanović, O: “Evaluation of the Transport Contribution to Environment Pollution and Possible Policies” – I Regional Symposium “Chemistry and the Environment”, Vrnjačka Banja, 25-29.9.1995
 7. Cvetanović, O, Lesić, Z.: “Transport Problems and Statistics within Sustainable Development in Cities” – 20th Conference on Regional and Urban Statistics, Madrid, October 14-17, 1996
 8. Cvetanović, O.: “Possible improvements of transport statistics related to customer needs for passenger services”, WCRR ’97, Florence, 16-19. 11. 1997
 9. Cvetanović, O., Lesić, Z.: “A comparison of daily urban mobility between two countries at different development level”, 21st SCORUS, Belfast, Waterfront hall, 8-11.06.1998
 10. Cvetanović, O., Grujić, M.: “Missions, goals, and development strategy for Yugoslav railways from the aspect of the Corridor X development”, Central and Eastern European rail Congress and exhibition, AiC Worldwide, Prague, 29.09. – 02.10.1998
 11. Cvetanovic, O., Grujić, M.: “Yugoslav railways role and prospective within the framework of development tendencies”, VIII rencontre de Barbizon, Institut de recherche de transports et de la securite, Barbizon, France, 21-26.11.1998.
 12. Cvetanovic, O.: “Transport – a key element of development and regional cooperation in Europe”, International conference on the SECI prospects and possibilities for the integration of FRY in the SECI mechanism and projects, Yugoslav Association for SECI – Institute of Economic Sciences, Belgrade, 10-11.12.1998
 13. Kostadinovic, S., Cvetanovic, O., Grujic, M., Valentic, Z.: “Maintaining market share of railways through an investment programme”, AiC Conference: Central&Eastern European Rail, Vienna, 18/19th May 1999
 14. Cvetanovic. O., Melovska-Trpinac, O, Lesic, Z.: “Estimation and Correction of Yugoslav Road Goods Transport Series in the Period of 1946-1996″, 52th Session of International Statistics Institute, August 10/18, Helsinki, Finland
 15. Cvetanović O., Kostadinović S.: ” Quality as a business philosophy for less efficient networks”, World Congress on Railway Research – WCRR ’99, Railway Technical Research Institute, Tokyo, Japan, 19-23.10.1999
 16. Cvetanović O.: “Possibilitiess of Yugoslav transport system contribution to development of South Eastern European countries”, IXe recontres de Barbizon: “Quelle cohesion au sein d’une Europe elargie et quel role pour les transports?”, Barbizon, 29.11-1.12.1999
 17. Cvetanovic, O.: “Yugoslav Transport infrastructure – a factor of national and regional development” International Conference “Bridge Rehabilitation and Reconstruction”, Transport Institute-CIP,Civil Engineering faculty- University of Belgrade, Engineering Academy of Yugoslavia, Belgrade, December 16-17th, 1999
 18. Cvetanovic, O., Kostadinovic, S.:”Development strategies of southeast european railway (SERG) practicalities of commercialising railway operations”, AiC Conference: Central&Eastern European Rail, Budapest, 3/5th April 1999
 19. Cvetanović, O., Lesić, Ž.: “Modeliranje sistema naknada za puteve u funkciji održivog razvoja – novi pristupi” (“A Model of Road Charges System in the Spirit of Sustainable Development – New Approaches”), Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje prometnih inženjera Hrvatske SPIH 2000 “Promet i održivi razvitak”/Transport and Sustainable Development/, Opatija – Croatia, 27-28.04.2000  
 20.  Cvetanovic, O.: “Sustainable Development in the Transport Sector – Challenges for Transition Countries”, 10e rencontres de Barbizon: “L’Europe, elargissement ou approfondissement – Quelle Consequence sur les transports?” Barbizon, 27-29 Novembre 2000  
 21.  Kostadinovic, S., Cvetanovic, O.: “Regional Cooperation in respect of Transport Policy in South East Europe”, in “Transport Policyand the Strategies of the Railways”, World Railway Congress, IRCA/UIC/ECMT, Vienna, 25-28 September 2001  

 

Учешће на међународним скуповима: 8

 1. ECMT: 69 Round Table: “Changes in transport users motivation for modal choice: Freight transport”, Paris, 1984
 2. ECMT: International seminar: “Development prospects for European transport between East and West”, Paris 1990
 3. UIC: International seminar: “Hochgeschwindigkeit”, Berlin 1990
 4. UIC: Eurailspeed, Brussels 1992
 5. ECMT: International seminar on Theory and Practice in Transport: “Transport Growth in Question”, Lisbon 1992
 6. ECMT: 14th International Symposium on Theory and practice in Transport Economics “Which changes for transport in the next century?” Innsbruck 1997
 7. ECMT: 15th International Symposium on Theory and practice in Transport Economics “Key Issues for Transport beyond 2000” Thessaloniki 2000
 8. ECMT: Round Table 118: “Economic Objectives of Introducing Tolls on Intercity Road Infrastructure”, Paris 2000

 

Важни пројекти

 1. Impact of the Highway on Regional Development from Vodice to Bar 1973 (за IBRD)
 2. Трошкови саобраћајнх незгода 1973, 1977
 3. Саобраћајна статистика и планирање у саобраћају 1975, 1979, 1980, 1986, 1989, 1994, 1996, 1997, 1998
 4. Накнаде за путеве и финансирање путева 1978 (за IBRD)
 5. Истраживање робих токова у Србији 1979, 1981, 1983, 1984
 6. Планирање и прогнозирање у саобраћају 1974, 1976, 1976, 1981, 1983, 1987, 1988, 1993, 1996
 7. Саобраћајна политика 1988, 1992, 1994, 1998
 8. “Ligne ferroviaire a grande vitesse Subotica – Beograd – Nis – Dimitrovgrad (livre 2: “Etude d’exploitatation et etude economique”) Saobracajni institut-CIP, Beograd, SOFRERAIL, Paris, 1991
 9. Реструктуирање српских железница (Organizational transformation of Yugoslav railways) 1992 (SOFREAIL/Transport insitute -CIP) 1994, 1998
 10. Квалитет у железничком саобраћају” 1992, 1995, 1999
 11.  Мобилност и тражња за саобраћајним услугама у путничком саорбаћају 1993, 1997, 1998
 12.  Екстерни трошкови саобраћаја 1996
 13.  Заштита животне средине у саобраћају 1994 – 1997
 14.  “High speed: Traffic study in CEEC” (UIC) 1998-1999: … “Modal Split Study of the Passenger Traffic in the Central and Eastern European Countries”, Final Report, SETEC/DE-Consult/SYSTRA, UIC, Paris 1999
 15.  Српске железнице – развојна стратегија и обнова 1999
 16.  Имплементација EMS (ISO 14000) на српским железницама 2002

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …