др Данијела Стојановић

Биографија

Др Данијела Стојановић рођена је у Београду, где је завршила основну и средњу школу. На Економском факултету Универзитета у Београду 2005. године, дипломирала је на смеру Међународна економија и спољна трговина – опциона група Спољна трговина. Тема дипломског рада: Информациона подршка изради бизнис плана.

На истом факултету је уписала магистарске студије школске 2005/2006. године, на смеру Управљање и информациони системи, које је успешно завршила, са просечном оценом 9,89. Магистарски рад Информационо-комуникациона подршка развоју електронске трговине, са анализом студије случаја у Железницама Србије, одбранила је 15.07.2010. године и стекла академски назив магистра економских наука.

Школске 2015/2016. године Данијела је уписала докторске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент, изборно подручје Електронско пословање. Докторску дисертацију под називом Модел средњошколског е-образовања заснован на технологијама Интернета интелигентних уређаја одбранила је 28.12.2020. године и стекла звање доктор наука – организационе науке. Докторска дисертација представља научни допринос области примене савремених технологија у образовању.

Области њеног научноистраживачког рада су  Е-образовање, Е-пословање, Интернет интелигентних уређаја (ИоТ) и паметна окружења, Отворене иновације, Дигитални маркетинг и друштвени медији, Финансијска тржишта.

 

Професионалну каријеру Данијела је започела у Петој економској школи Раковица у Београду, као наставник економске групе предмета. У школи је радила у периоду од 2005-2019. године. Држала је наставу из неколико предмета, међу којима су: Основи економије, Пословна економија, Електронско пословање, Финансијско пословање, Финансијско рачуноводствена обука, Рачуноводство и Канцеларијско пословање. Положила је државни испит за лиценцу наставника 2009. године.

Била је ангажована као асистент на предмету Финансијско рачуноводство, у периоду од 2015-2018. године, на Београдској банкарској академији – Факултету за банкарство, осигурање и финансије, Универзитета Унион. Главне активности и одговорности биле су рад са студентима на часовима вежби, учествовање у организацији радионица за ученике, учешће на домаћим и међународним конференцијама организованим од стране факултета.

У Заводу за унапређивање образовања и васпитања, од 2018-2020. године, била је ангажована као спољни сарадник – члан комисије за прегледање програма стручног усавршавања у области Стручни предмети у средњем стручном образовању и члан Радне групе за процену испуњености услова за признавање стручног скупа Изазови процеса дигитализације у економији, менаџменту, пословној информатици и квантитативним методама.

Др Данијела Стојановић је запослена у Институту економских наука у Београду од 2018. године. Објављује научне радове у домаћим и међународним часописима  који се односе на уже области њеног научног интересовања, примена савремених технологија и иновација у образовању, као и у железничком сектору. Такође, доприноси и популаризацији примене савремених метода у настави, тиме што учествује у покривености наставе на докторским академским студијама на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, на предмету: Интернет маркетинг и друштвени медији – одабрана поглавља на студијским програмима: Информациони системи и квантитативни менаџмент и Софтверско инжењерство и електронско пословање.

 

СТРУЧНА ОБУКА

У оквиру стручног усавршавања била је на обуци Рачунарске методе у истраживању савремене Кине организоване на Нордијском институту за азијске студије Универзитета у Копенхагену у априлу 2022. године. Обука је организовна у оквиру COST Association – European Cooperation in Science and Technology – COST Action: CA18215 – China In Europe Research Network.

 

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2023 –  Научно друштва економиста Србије (НДЕС)

2022 –  IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc)

2022 –  EBT Society

 

ПРОЈЕКТИ

  • COST Action CA18215 – Истраживачка мрежа Кине у Европи (China In Europe Research Network – CHERN), (2019-2024)
  • Институт економских наука – Црни лабуд у светској економији 2020 (Black Swan in the World Economy), Интерни пројекат (2020)
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – Изазови и перспективе структурне трансформације у Србији: Стратешки правци економског развоја и прилагођавања захтевима ЕУ, ОИ -179015, (2011-2019)

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …