Проф. др Иван Дојчиновић

Ivan-Dojcinovic

I ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Рођен 21.06.1974. у Лесковцу, Србија
Ожењен Јеленом, отац двоје деце: Љубице и Душана

II ОБРАЗОВАЊЕ И НАГРАДЕ

1. Звање: Доктор физичких наука
Докторска дисертација под називом “Модификација површине силицијума компресионим плазма млазом” одбрањена на Физичком факултету 30.01.2007.
Ментор: проф. др Јагош Пурић

2007. први лауреат Годишње награде Физичког факултета за научни рад

2. Звање: Магистар физичких наука
Магистарска теза под називом “Истраживање магнетоплазменог компресора компактне геометрије” одбрањена на Физичком факултету 10.03.2003.
Ментор: проф. др Јагош Пурић
Просек оцена на магистарским студијама: 10,00
Оцена на одбрани магистарске тезе: 10,00

2003. Награда фонда “Проф. др Љубомир Ћирковић” за најбољу
магистарску тезу

2003. Добитник стипендије WUS Аустрија

3. Звање: Дипломирани физичар
Физички факултет Универзитета у Београду завршен одбраном дипломског рада 10.03.1999.
Просек оцена у току студирања: 9,96
Оцена на дипломском: 10

1997. Награда “Проф. др Ђорђе Живановић” за најбољег студента III године Физичког факултета

1999. Награда за Најбољег студента генерације

4. Лесковачка гимназија завршена 1993.
Добитник Вукове дипломе

5. Основна школа “Коста Стаменковић” завршена у Лесковцу 1989.
Добитник Вукове дипломе

III ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАН

За председника Друштва физичара Србије изабран на Скупштини ДФС одржаној 25. јануара 2012.

Од 01.07.1999. запослен на Физичком факултету у Београду:

1.10.2012. реизабран на место продекана за наставу на Физичком факултету за период 2012-15.
1.10.2009. изабран за продекана за наставу на Физичком факултету

30.09.2013. изабран за ванредног професора на Физичком факултету
24.10.2007. изабран за доцента на Физичком факултету
16.07.2003. изабран за асистента на Физичком факултету

Проф. др Иван Дојчиновић је:

• предметни наставник на Физичком факултету, на предмету Физика атома за студенте смера Теоријска и експериментална физика, као и на предмету Примењена спектроскопија за студенте смера Примењена и компјутерска физика;
• шеф Лабораторије за физику атома.

Др Иван Дојчиновић је био координатор пројеката промоције и популаризације физике Министарства за науку:

2009. “Физика уживо”
2010. “Организација фестивала физике у Београду и градовима Србије”
2011. “Организација фестивала физике у градовима Србије”.

IV ОБЛАСТ НАУЧНОГ РАДА

Др Иван Дојчиновић се бави истраживањима у следећим областима:

• физика атома, посебно Штарково ширење спектралних линија,
• оптичка спектроскопија,
• физика плазме, посебно млазеви плазме (МПК, КСПУ),
• интеракција плазме са површинама,
• физика електричних гасних пражњења, посебно ДБД,
• заштита животне средине, посебно коришћење извора плазме,
• физика фузионе плазме и термонуклеарних реактора.

Свој научни рад др Дојчиновић обавља у следећим научним лабораторијама:

• Лабораторија за фузиону плазму,
• Лабораторија за физику и технологију плазме.

Др Дојчиновић је до сада постигао најзначајније резултате у истраживању квазистационарних плазма акцелератора и испитивању интеракције ових млазева плазме са површинама. Др Дојчиновић је учествовао у изградњи и истраживању неколико извора плазме у литератури познатих као магнетоплазмени компресори (МПК) и квазистационарни плазма убрзавачи (КСПУ). Ови акцелератори плазме, у којима брзина кретања плазменог млаза прелази 100 km/s, су омогућили истраживање интеракције плазме са чврстим површинама различитих материјала као што су челик, алуминијумске легуре, ласерски кристали, силицијум, дијаманту слични слојеви итд. Тако су по први пут на површини монокристала силицијума добијене субмикронске високоорјентисане паралелне цилиндричне структуре, као последица капиларних таласа индукованих млазом плазмеа на третираној површини, што је публиковано у водећим међународним научним часописима.
Упоредо са истраживањима у области плазма акцелератора, др Дојчиновић се бави и истраживањем извора плазме погодних за примену у заштити животне средине. Заједно са колегама са Пројекта, учествовао је у испитивањима плазма извора погодних за третман издувних гасова, као и отпадних и пијаћих вода. Ови извори су се показали ефикасним у пречишћавању вода, смањењу емисије штетних органских једињења, као и емисије гасова SO2 и NOx из термоелектрана у атмосферу.

V УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА

Међународни пројекти

2001-2003. “B-Yu 3: Dynamics of plasma flow in compression-accelerator systems and possibilities of their applications”

1999-2001. “B-Yu 1,2: Construction of high energetic two stage compression plasma accelerator (QSPU)”

Домаћи пројекти

2011- “Дијагностика и оптимизација извора плазме значајних за примене” (број пројекта 171034)

2007-08. “Лабораторијска испитивања у реалним условима смањења штетних гасова SO2 и NOx у димним гасовима насталим сагоревањем колубарских лигнита применом плазма генератора ДБД конструкције”

2006-10. “Спектроскопска дијагностика плазме у изворима значајним за примене” (број пројекта 141043)

2001-05. “Плазма и пражњења: радијациона својства и интеракција са површинама” (број пројекта 1736)

Учествовао на преко 30 међународних конференција.

VI НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Др Иван Дојчиновић је у току свог досадашњег истраживачког рада објавио преко 90 библиографских јединица, од којих су 13 радови у врхунским међународним часописима (индекс цитираности преко 1), 7 радови у међународним часописима, 1 рад у домаћем часопису, једно поглавље у књизи међународног значаја, 1 књига националног значаја, 7 предавања по позиву на скуповима међународног значаја и 3 предавања по позиву на скуповима националног значаја. Такође, др Дојчиновић је припремио један уџбеник и једну скрипту:

Ј. Пурић, И. Дојчиновић, Физика атома, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2013.