Милинко Радосављевић

Биографија:

Милинко Радосављевић (Рашка, 28. 09. 1959), дипл. инж. рударства, специјалиста је за испитивања квалитета амбијенталног ваздуха и мерење нивоа буке у животној средини, др техничких наука, научни сарадник, директор Рударског института Београд. Школовао се у родном граду и Беграду. На Рударско – геолошком факултету Универзитета у Београду, Смер за површинску експлоатацију, дипломирао је 1986. Магистарске студије на Катедри за вентилацију и техничку заштиту завршио је 2000. на матичном факултету, са темом магистарске тезе „Могућност проветравања дубоких копова метала под утицајем природне конвекције“. Докторску дисертацију „Ефекти примене међународних стандарда за системе менаџмента у рударству Србије“ одбранио 2017. на Универзитету у Београду, Факултет организационих наука.

У Руднику бакра Мајданпек радио је на оперативним и руководним местима 1986-1995. Од 1995. ради у Рударском институту Београд у Лабораторији за заштиту животне и радне средине, којом је руководио у периоду 2008-2013. Од јула 2013 налази се на месту директора Рударског инстуитута Београд.

Аутор или коаутор је 45 научних и стручних радова, коаутор је монографије „Српско рударство и геологија у другој половини ХХ века“, Београд, 2014, и аутор монографије „Међународни стандарди у рударству Србије – у функцији интегрисаног система менаџмента“, Београд, 2017. Заменик је главног и одговорног уредника научног часописа „Рударски гласник / Bulletin of Mines“. Руководио је или учествовао у изради 28 привредних пројеката и студија о процени утицаја технологија и објеката на животну средину, рекултивацији површина деградираних рударским радовима, противпожарној заштити, испитивању физичко-хемијских штетности у радној средини, праћења квалитета амбијенталног ваздуха, испитивању нивоа буке у животној средини итд. Редовни је члан Балканске академије рударских наука, 2017, и Еврозаијске академије рударских наука, 2019.