др Мира Зарић

Mira_Zaric

Биографски подаци

Мира Зарић је рођена 1953. год. у Ужицу. Основну школу и гимназију завршила је у Ужицу. Економски факултет, смер статистика и кибернетика, завршила је 1975. год. у Београду. Последипломске студије је завршила такође на Економском факултету и 1980. год. одбранила магистарског рад: “Статистичко оцењивање елемената Марковљевих процеса”. Докторску дисертацију: “Симулационо моделирање и анализа ризика при доношењу одлука о инвестирању у железничку инфраструктуру” одбранила је 2004. год. на ФОН-у.

У периоду од 1975-78. радила је у Институту “Кирило Савић” у звању сарадника у групи за економику саобраћаја и примену операционих истраживања у области саобраћаја. Од 1978-87. у Институту за економику саобраћаја и то: 1978-85. у звању самосталног истраживача а од 1985-87. у звању истраживача-сарадника. Од 1987. године запослена је у Саобраћајном институту – ЦИП: до 1994. у звању истраживача-сарадника, од 1994-2002. на месту директора Завода за економију и технологију саобраћаја, од 2002. до 2006. на месту помоћника генералног директора за научно-истраживачки рад, а сада на месту директора Завода за економију и технологију саобраћаја.

Научно-истраживачки рад

У току дугогодишњег научно-истраживачког рада у области саобраћаја Мира Зарић је сарађивала на око 70 студија као коаутор, аутор, руководилац и консултант и објавила више од 50 чланака, реферата и саопштења на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству.

Кроз бројне студије и објављене радове, Мира Зарић дала је научни доприносу у домену управљања и планирања у области саобраћаја (монографије, стратегије, методологије, приручници) и била руководилац мултидисциплинарних тимова који су кроз низ студија и пројеката имплементирали савремене методе и моделе на решавање конкретних проблема у области саобраћаја, а пре свега железничког. У том смислу посебно издвајамо следеће области: 

  1. Истраживање транспортног тржишта (анализа и пројекција) са применом савремених статистичких метода и модела, посебно у домену утврђивања, праћења и прогнозе токова путнике и робе,
  2. Методологија за оцењивање друштвено-економске оправданости инвестиција и ефикасности инвестирања у железничком саобраћају и
  3. Дефинисање статистичко-информационог система у функцији праћења структурних промена и спровођења нове саобраћајне политике.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …