Снежана Марковић Лазаревић, дипл.инж.технол.

 

 

Snezana_Markovic_Lazarevic

 

Email: snezanaml@gmail.com

 

ОБРАЗОВАЊЕ

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду (1988), одсек Органске хемије; смер Полимерни материјали.

  

КУРСЕВИ/ОБУКА

 • Сертификација за Пројект менаџера “C” ниво
 • Финансије за неекономисте
 • Бизнис план
 • Систем награђивања и мотивација запослених
 • Спољна трговина и спољнотрговинске технике
 • Time Management
 • Енглески (напредни)
 • Немачки (почетни)

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

 • Енглески – напредни
 • Немачки – почетни
 • Словеначки – почетни

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 • На основу искуства, стеченог знања и усавршавања: планирање, организовање, вођење и контрола.
 • На основу личних особина: комуникативност, систематичност, аналитичност, способност за доношење одлука, рад под притиском, оријентисаност ка тиму, способност за стратешко деловање.

 

ИСКУСТВО ПО ОБЛАСТИМА

 • Инжењеринг/пројектовање – 9 година
 • Менаџмент/консалтинг – 8 година
 • Образовање/обука – 1 година
 • Влада/институције – 2 године
 • Производња – 9 година
 • Маркетинг/односи са јавношћу – 2 године
 • Истраживачки рад – 9 година

 

КАРИЈЕРА

Посао: специјалиста  за упис података у Интегрални регистар
Период: од септембра 2012. до данас
Компанија, седиште: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Категорија: влада/институције
Опис послова:

 • провера и упис података о упису хемикалија у Интегрални регистар
 • спровођење поступка доношења решења о упису хемикалија у регистар
 • припрема информација и извештаја о хемикалијама из Интегралног регистра

Посао: специјалиста  за упис података у Интегрални регистар
Период: мај 2011 – септембар 2012.
Компанија, седиште: Агенција за хемикалије (број запослених: до 50)
Категорија: влада/институције
Опис послова:

 • провера и упис података о упису хемикалија у Интегрални регистар
 • спровођење поступка доношења решења о упису хемикалија у регистар
 • припрема информација и извештаја о хемикалијама из Интегралног регистра

Посао: специјалиста за управљање ризиком од хемикалија
Период: мај 2010 – мај 2011.
Компанија, седиште: Агенција за хемикалије (број запослених: 25-50)
Категорија: влада/институције
Опис послова:

 • израда подзаконских прописа за спровођење Закона о хемикалијама и Закона о биоцидним производима,
 • израда пројеката за систематско праћење стављања у промет и коришћење хемикалија и биоцидних производа
 • координација и давање стручних мишљења из делокруга рада Агенције на нацрте закона и прописе министарстава
 • припрема и координација пројеката за унапређење институционалних капацитета за управљање хемикалијама
 • сарадња са надлежним државним органима и индустријом у циљу пружања стручне помоћи
 • стручна припрема међународних пројеката у вези са управљањем хемикалијама неопходних за процес европских интеграција…

Посао: пројект менаџер – саветник
Период: јануар 2009 – мај 2010.
Компанија, седиште: “SB-Eng” d.o.o. Business-Consulting-Information Tehnology (број запослених: 10)
Категорија: инжењеринг/пројектовање, менаџмент/консалтинг, образовање/обука
Опис послова:

 • консултантске услуге у области пословања
 • консултант, Пројект менаџер, CPI IHTM – Израда студије изводљивости за производњу боја и лакова на бази поливинилацетата и полиакрилата за Рафинериу нафте Београд
 • израда технолошког пројекта и техничке документације за “Zorka Color”, Шабац
 • консултант – Пројект менаџер, Иновациони центар Машинског факултета у Београду

Категорија: образовање/обука, истраживачки рад, број запослених: 10-25
Период: август 2009 – децембар 2009.

 • управљање припремом пројекта упоредног истраживања прилагођавања математичког моделовања зубних инплантаната са реалним карактеристикама људске вилице (припрема модела људске вилице за напонску деформациону анализу)
 • консултант – Извршни Директор, Удружење Пословних Консултаната Србије

Период: децембар 2009 – мај 2010.

 • Организација пословања Удружења у сарадњи са ГТЗ-ом

Посао: технички директор
Период: јун 2008 – децембар 2008.
Компанија, седиште: “Аеро Балкан” д.о.о. (број запослених: 160)
Категорија: инжењеринг/електротехника/машинство, менаџмент/консалтинг, производња
Опис послова: управљање реорганизацијом производно-технолошког сектора

Посао: директор предузећа
Период: децембар 2003 – јун 2008.
Компанија, седиште: “Аеро Балкан” д.о.о и “Аеро” д.о.о (број запослених: 160)
компанија у власништву “АЕРО” Д.Д.- Цеље, Словенија
Категорија: менаџмент
Делатност – производња хемијских, папирних и графичких производа.
Опис послова: организација и управљање пословањем предузећа

Посао: директор предузећа
Период: јун 2002 – децембар 2003.
Компанија, седиште: “Балкан” доо (број запослених: 250), компанија у власништву ПС “Грмеч” АД
Категорија: менаџмент
Опис послова:

 • успостављање финансијско-економске структуре предузећа
 • организација и управљање пословањем предузећа

Посао: директор производње
Период: март 2001 – јун 2002.
Компанија, седиште: Фабрика хемијских производа “Балкан” (број запослених: 250)
Категорија: производња
Опис послова: организација и праћење процеса производње хемијских производа за индустријску и широку потрошњу

Посао: водећи инжењер у развоју и унапређењу производа
Период: децембар 1991 – март 2001.
Компанија, седиште: ПС “Грмеч” АД – Фабрика хемијских производа “Балкан” (број запослених: 250)
Категорија: истраживачки рад – развој и унапређење производа
Опис послова: развој и унапређење хемијских производа – ужа специјалност: површински активне материје, средства за прање и чишћење.

Посао: инжењер на пројекту;  
водећи инжењер за start up производње средстава за прање и чишћење у Русији
Период: јун 1995 – новембар 1997.
Компанија, седиште: Институт за Хемију, Технологију и Металургију (ИХТМ), Београд (број запослених: 25)
Категорија: инжењеринг
Опис послова: пројектовање и надзор при пуштању  у рад Фабрике средстава за прање – Кириши, Русија.

Посао: шеф производње
Период: април 1989 – децембар 1991.
Компанија, седиште: ПС “Грмеч” Фабрика хемијских производа “Балкан” (број
запослених: 250)
Категорија: производња
Опис послова: организација и контрола процеса производње

Посао: инжењер приправник
Период: децембар 1988 – април 1989.
Компанија, седиште: “Балкан” фабрика хемијских производа (број запослених: 250)
Категорија: производња.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …