Срђан Русов

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1. Биографски подаци

Др Срђан Русов ванредни професор  Саобраћајног факултета Универзитета у Београду рођен је 26. маја 1959. год. у Београду где је  завршио основну и средњу школу – IX београдску гимназију. Носилац је  “Аласове” дипломе за физику.

Школске 1977/78. год. уписао се на Машински факултет у Београду где је  дипломирао 25.9.1981.год. на групи за моторе и моторна возила – усмерење моторна возила. Средња оцена у току студија је 9,40, а на дипломском раду “Динамичка анализа моторног возила ”добио је оцену 10. За постигнуте успехе у току четири године студија награђиван је четири пута од Савета Машинског факултета и три пута од Ректората београдског Универзитета. Трећу награду од Ректората добио је као дипломирани студент Машинског факултета са најбољим успехом у генерацији.

За дипломски рад награђен је Октобарском наградом града Београда.

За научни рад саопштен на XVI Југословенском конгресу Механике добио је награду “Растко Стојановић”.

Школске 1981/82. год. уписао се на последипломске студије на Машинском факултету у Београду – група за моторна возила.

Јула 1982.год. изабран је за асистента приправника на Саобраћајном факултету у Београду на Катедри за динамику возила.

Магистарски рад под насловом “Теоријско – експериментална анализа осциловања теретног возила” одбранио је 8.11.1984.год. на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Фебруара 1985.год. отишао је на једногодишње одслужење војног рока.

За асистента Саобраћајног факултета у Београду изабран је фебруара 1986.год. за предмете “Динамика моторних возила“ и “ Железничка возила I са динамиком“.

У исто звање реизабран je октобра 1989.год. за предмет “Железничка возила I са динамиком“.

Докторску дисертацију под насловом “Нелинеарне осцилације моторног возила и анализа стабилности основног кретања” одбранио је на Машинском факултету у Београду 22.2.1991.год.

Априла 1992.год. изабран је у звање доцента на предмету “ Железничка возила I са динамиком“, на Железничком одсеку Саобраћајног факултета у Београду.

Марта 1999. год. изабран је у звање ванредног професора на предмету “Железничка возила I са динамиком“  на Железничком одсеку Саобраћајног факултета у Београду.

Јануара 2005 реизабран је у звање ванредног професора за ужу научну област “Возна средства и погонски системи”, a за предмете “Динамика возова” и “Техничко експлоатационе карактеристике железничких возила”, на Железничком одсеку Саобраћајног факултета у Београду.

Марта 2010. год. реизабран je  у звање ванредног професора Саобраћајног факултета за ужу научну област Возна средства и погонски системи, односно за предмете  у оквиру ове научне области: Теорија кретања (стари назив Динамика возова) Дизел вучна и вучена возила (стари назив Техничко експлоатационе карактеристике железничких возила) и Системи возова великих брзина.

Б. Наставна и педагошка активност

У протеклом тридесетогодишњем периоду кандидат је прошао кроз све облике наставе: као асистент изводио је аудиторне и експерименталне вежбе из предмета “Динамика моторних возила”, “Динамика возова”, “Железничка возила-машински део”и “Железничких возила I са динамиком”. У току тог периода објавио je и 14 научних и стручних радова, a резултате својих истраживања саопштавао je и на “Семинару за Аналитичку механику и динамику објеката” на Машинском факултету у Београду, као и на многим научно-стручним скуповима.

После избора у звање доцента1992. године, држи предавања и вежбе из предмета “Железничка возила I са динамиком”.

Почев од школске 1997/98. године држи предавања на Војно-Техничкој Академији у Београду из предмета: “Статика”, “Кинематика”, “Динамика” и “Техничка механика I”.

Школске 2006/2007. год. држао је и наставу из предмета “Механика I“, на Саобраћајном факултету у Београду.

Почев од те школске године због преласка на услове студирања по Болоњској Декларацији готово сви предмети на “Студијском програму за Железнички саобраћај и транспорт” постали су изборни и прилагођени су како по садржајима и програмима тако и по називима, новом наставном процесу.

Сагласно новом наставном плану и програму, држи предавања и вежбе из предмета “Теорија кретања” и “Дизел вучна и вучена возила”. И ако су ови предмети постали изборни, велика већина студената друге и треће године студија на Студијском програму за железнички саобраћај и транспорт, одлучује  се за слушање ових предмета.

Школске 2007/2008 год. формирао je нови предмет “Техника возова великих брзина”, на коме држи и предавања и вежбе, а који се као изборни слуша на четвртој години студија и има изузетно велику посећеност. Најновијом трансформацијом наставе, предмет се од школске 2008/2009 год. слуша под називом “Системи возова великих брзина” на мастер студијама (петој години) Студијског програма  за Железнички саобраћај и транспорт.

Почев од школске 2009/2010 год. на докторским студијама формирао је и држи нови предмет Стабилност кретања копнених возила.

Педагошки рад са студентима потврђују и добијене високе оцене (просечно 4.81) за све активности на предметима које је држао на првој, другој, трећој и четвртој години основних студија, којима су га студенти оценили у процесу евалуације спроведене на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, у летњем и зимском семестру  школске 2007/2008.  године.

Коаутор је уџбеника “Техничка механика 1 – теорија са применама“, у издању Војне издавачке службе управе за школство Војне академије, који је објављен 2000.г.

Аутор је уџбеника “Системи возова великих брзина” у издању Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, објављеног 2010. године, који је први универзитетски уџбеник на нашем језичком подручју из ове области. Из мишљења рецензената издвајамо:“Уџбеник  је методолошки добро конципиран и потпуно прилагођен кориснику, тако да кроз примере потребне саобраћајној струци, упозна тенденције развоја на железници у свету. Садржај је прегледно и јасно презентован, а динамичка визуелна презентација омогућава концептуално изучавање студентима на лак и једноставан начин. Из ове области нема објављених дела сличног квалитета и садржаја код нас.”

Треба рећи да је у току наставно-научне делатности написао и уџбеник “Динамика железничких возила“, који је био прихваћен за штампање од Издавачке комисије Универзитета у Београду. На жалост због познатих дешавања 1999. год, у наредном периоду у потпуности је престала издавачка делатност Универзитетске књиге (која и до данас није обновљена) тако да овај уџбеник који је био 12. по реду на листи чекања у припреми за штампу, није објављен.

Поред рада у настави и објављених радова,  у оквиру учешћа на међународним и домаћим научним скуповима у протеклом периоду био је  и:

– председавајући секције на 113. International PAMM Conference,  Košice,  1995;

– председавајући секције на 2nd international conference HM Kraljevo, 1996;

– председавајући секције на XXIX Congres PAMM,   Balatonalmadi, 1998;

– председавајући секције на I конгресу Српског друштва за

механику, Koпаоник 2007;

– председавајући секције на III конгресу Српског друштва за

механику, Власина 2011.

Учествовао је  у раду основних и иновационих пројеката Министарства за науку и технологију Републике Србије, као  и на пројектима у сарадњи факултета са привредом. У протеклом периоду био је  и:

– члан комисије за Електровучна возила Савета за велике брзине ЖТП-а Београд,

– члан комисије за Дизел вучна возила ЖТП-а Београд,

– члан Српског Друштва за Механику.

Основна подручја научно-истраживачког рада, у коме се служи енглеским и руским језиком, су области везане за динамику шинских и динамику друмских возила, односно динамику објеката, као и области анализе утицаја и управљања кретањем возила као одговарајућих механичких система.