др Светлана Анђелић, професор струковних студија

 

Svetlana Andjelic

svetlana.andjelic@its.edu.rs
svetangela@gmail.com

 

Лични подаци:

Рођена: 25.11.1975.
Удата (супруг Дејан).
Деца: Димитрије (2001), Василије (2005) и Јелисавета (2009).


Област научног интересовања:

E-learning, Interactive & Blended Learning, Computer Adaptive Testing.


Образовање:

1982-1990. Основна школа “Јован Цвијић” Лозница.
1990-1994. Гимназија “Вук Караџић” Лозница, смер: природно-математички.
1996-2001. Факултет организационих наука, Београд, смер: информациони системи, дипломирани инжењер организационих наука – одеск за информационе системе.
2004-2005. Последипломске специјалистичке студије, Факултет организационих наука, Београд Смер: електронско пословање, специјалиста за електронско пословање.
2006-2007. Последипломске магистарске студије, Факултет организационих наука, Београд Смер: информациони системи – електронско пословање, магистарска теза ”Савремене информационо–комуникационе технологије у образовању”, магистар техничких наука – подручје организационих наука за електронско пословање.
2010. Одбранила докторску дисертацију под називом ”Прилог објективном вредновању резултата рада студента применом рачунарског адаптивног тестирања” на Универзитету ”Унион” у Београду и стекла научни назив: доктор наука индустријског менаџмента – менаџмент информационих система.


Искуство:

 • Мај 2002 – јун 2003. Виша електротехничка школа, Београд – стручни сарадник на следећим предметима: Основи рачунарске технике и програмирање I, Програмирање I и Програмирање II (програмски језик C), Објектно програмирање (програмски језик C++), Апликативни софтвер, Базе података, водила курсеве са тржишта рада.
 • Октобaр 2003 – септембар 2007. Виша железничка школа, Београд – стручни сарадник на на следећим предметима: Алгоритми и програмирање (алгоритми, програмски језик Pascal, програмски језик C++, описни језик HTML), Базе података.
 • Октобар 2007 – децембар 2011. Висока железничка школа струковних студија, Београд – уподобљена за наставника практичне наставе струковних студија за уже стручне области: Инжењерска информатика и Алгоритми и програмирање на следећим предметима: Основи информатичких технологија, Кориснички програми, Основи програмирања, Базе података.
 • Јануар 2012 – до данас, Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду – професор струковних студија на предметима: Практикум примењеног програмирања (програмски језик C#, WPF, ASP.NET) и Програмерски алати (програмски језик C# и WinForms).
  • Од школске 2012/2013. године обавља функцију помоћника директора за истраживање, развој и сарадњу.
  • За летњи семестар школске 2011/2012. годину од стране студената добила је просечну оцену 4,90 (максимална оцена је 5), за школску 2012/2013. годину, за зимски семестар 4,57, а за летњи семестар 4,72.
  • Ментор на завршним радовима 9 пута и члан комисије за одбрану 14 пута.


Чланство у научним одборима:

Члан научног одбора међународних часописа ”МESТ Journal” и ”FBIM Transactions”, званичног часописа невладине непрофитне организације MESTE (Management Education Science and Technology).


Објављени радови:

 • Објавила уџбеник (Базе података за менаџере, Факултет за пословно индустријски менаџмент, Универзитет ”Унион”) и четири скрипте из програмирања (области: програмски језик С++, С# и технологије WPF, ASP.NET).
 • У часописима међународног значаја објавила је 10 радова (од тога један рад на SCI и један рад на SSCI листи), а у часописима националног значаја два рада.
 • Има 12 радова објављених у целини у зборницима са скупова међународног значаја и 14 радова објављених у целини у зборницима са скупова националног значаја.


Рад на пројектима:

Руководилац пројекта:

 • Анализа најтраженијих ИТ вештина у Србији у 2013. години, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат.
 • Летња школа програмирања за средњошколце, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат, 2013.
 • Зимска школа програмирања за средњошколце, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат, 2014.

Заменик руководиоца пројекта:

 • Истраживање усаглашености ЕСПБ на предметима студијских програма ВШССИТ, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат, 2013-2015.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …