Проф. др Светлана Стевовић

 

Svetlana Stevovic

svetlanas123@gmail.com

 

Лични подаци:

 • Рођена је 1956. године у Инђији
 • Синови: Иван и Марко
 • Говори: српски, енглески, француски и шпански
 • Спортови: гимнастика, одбојка, тенис, скијање, једрење

Звање:

 • Научни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одлуком од 05.10.2011. године
 • Редовни професор, од 01.06.2012. године

Тренутна позиција: Проректор за науку Универзитета Унион Никола Тесла, Београд

Претходне позиције:

 • Декан Факултета за екологију и заштиту животне средине
 • Руководилац и учесник научно истраживачких пројеката Министарства за науку
 • Руководилац и учесник преко 15 IPA пројеката, пројеката финансираних од World Вank, KFW Вank, EBRD, EU Aid, Delegation of EU Commission, Focus, Swiss Disaster Relief, UNEP, WIG International EU, European Agency for Reconstruction
 • Руководилац и учесник преко 25 међународних вишенаменских, мултидисциплинарних хидроенергетских и хидротехничких пројеката, на енглеском, француском и шпанском говорном подручју
 • Руководилац и учесник више од 30 националних вишенаменских, мултидисциплинарних хидроенергетских и хидротехничких пројеката и пројеката из области заштите животне средине
 • Аутор преко 40 разних студија
 • Експерт ЕУ, консултант, рецензент
 • Шеф пројекта за Енергопројект-Хидроинжењеринг

 
Биографија:

Проф. др Светлана (Момира) Стевовић, дипл. грађ. инж., девојачко Вукотић, је основну школу и гимназију природно математичког смера завршила са Вуковом дипломом и одличним успехом.

Почев од титуле “Вуковац”, преко студента генерације на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, на смеру за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, као демонстратор из механике флуида, добитник стипендије за таленте и награде Привредне коморе града Београда за најбољи дипломски рад, Светлана се континуално усавршава и у самом је врху своје професије. Просечна оцена током петогодишњих студија на Грађевинском факултету била је 9,1.

Године 1980. након што је дипломирала на Грађевинском факултету, са оценом 10, са темом “Повећање инсталисаног капацитета хидроелектране Пива у 2000-ој години”, добила је Октобарску награду и запослила се у Научно истраживачком и рачунском центру Енергопројект.

У Хидроинжењерингу на департману за хидроенергетске системе је радила и водила читав низ специфичних вишенаменских, мултидисциплинараних пројеката коришћења хидроенергије у земљи и иностранству. Област експертизе је била конципирање оптималних техничких решења комплетних хидроенергетских објеката и система, најпре из угла техно економске оправданости, а након заоштравања проблема глобалних загревања и у корелацији са заштитом животне средине, у контексту одрживог развоја.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду је, уз рад у Енергопројекту, одбранила Магистарску тезу 1990. године са темом „Избор инсталисане снаге хидроелектрана применом вишекритеријумске оптимизације”. Просечна оцена на постдипломским студијама била је 9,3.

Године 1997. на City University of London, дефинисала је мисију, циљ, хипотезе и научни допринос докторске дисертације, спровела истраживања и експериментално их потврдила, а дисертацију је 2004. одбранила на Факултету техничких наука у Новом Саду, код ментора проф. др Мирјане Војиновић Милорадов, под називом: „Математичко моделовање параметара заштите животне средине у функцији избора оптималног хидроенергетског система”.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду, проф. др Светлана Стевовић је одмах након магистрирања била изабрана у звање истраживач-сарадник. У звање доцента бирана је 2005. на Универзитету Унион, у звање ванредног професора 2007. а у звање редовног професора 2012. године.

У свом 35-годишњем искуству проф. др Светлана Стевовић је урадила више од 55 вишенаменских пројеката хидроенергетских и хидротехничких објеката, у Србији, Европи, Азији, Африци, северној и јужној Америци.

Студије, пројекти и експертизе, урађени у земљи и иностранству, са новим методама и методологијама, које је проф. др Светлана Стевовић креирала, доказала употребљивост и увела у област управљања пројектима чисте енергије и хидроенергетских објеката и система у целини, вредновани су као оригинална стручна остварења и посебан научни допринос од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Проф. др Светлана Стевовић је кроз своја вишегодишња истраживања дала посебан научни допринос постављањем основа за методологију избора оптималних хидроенергетских решења, применом савремених математичких метода вештачке интелигенције, фази логике и експертских система, уз равноправно и једновремено укључивање техно-економских, еколошких и других, до сада неквантификованих величина, битних за доносиоца одлуке, у функцији одрживог и холистичког развоја.


Научни резултати:

Проф. др Светлана Стевовић објавила је 39 поглавља у међународним научним монографијама, 22 рада на SCI листи, има 2 уредништва часописа са SCI листе, 24 предавања по позиву на међународним научним конференцијама, 88 радова објављених на међународним научним скуповима штампаних у целости, 2 научне монографије, 4 у припреми, 19 радова у врхунским часописима националног значаја, 3 предавања по позиву на научним скуповима националног значаја, 30 техничких решења међународног значаја, 25 националног, 3 регистрована нова технолошка поступка и битно побољшане технологије, као и низ реализованих грађевинских дела и више од 40 студија из оквира 383 библиографске јединице на дан 21.03.2016.

Од 22 реферата на СЦИ листи у овом тренутку, у последњих 5 година објавила је 5 М21а.

Цитираност:

ISI Web of Science 51; Scopus 67; Research gate 105: RG Schore 18.28, h-index 6; Google Scholar 124.

Наставне активности:

1987. године. проф. др Светлана Стевовић је као гостујући професор држала предавања на међународном семинару Systems Engineering and operational research for Civil Engineers.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду, као гостујући професор одржала је више предавања. Посебно се истиче излагање на тему Хидроенергетског и водопривредног решења Доње Дрине.

На Новосадском универзитету, на Факултету техничких наука – Инжењерство заштите животне средине, одржала је 2000. године, као гостујући професор, неколико запажених предавања из области холистичког управљања хидроенергетским системима.

Проф. др Светлана Стевовић данас предаје на Универзитету Унион Никола Тесла, на Факултету за градитељски менаџмент: Хидротехничке конструкције и системе, Основе хидротехнике и Инжењерство заштите животне средине. На мастеру Факултета за екологију и заштиту животне средине, предаје Управљање водним ресурсима и водопривредним системима и Оцена и управљање ресурсима. На докторским студијама Факултета за екологију и заштиту животне средине, држи предмет Обновљиви извори енергије, а на докторским студијама Факултета за градитељски менаџмент држи предмете Одрживи развој и Енергетска ефикасност.

Менторства:

Проф. др Светлана Стевовић је била ментор при изради 11 докторских дисертација, 22 мастер рада и низ дипломских, завршних и специјалистичких радова.

Ауторизације:

 • Стручни испит, 17.06.1983. Овлашлћење бр. 732/Г за грађевинске инжењере
 • Лиценца одговорног пројектанта за грађевинске конструкције објеката хидроградње бр. 313 4854 03, издата од Управног одбора Инжењерске коморе Србије
 • Стални судски вештак за област Грађевинарство, уписан у Регистар по решењу Министарства правде Републике Србије, бр. 740-05-294/2006-03.


Специјализације:

 • Project Manager Seminar held by Pinnel Engineering, INC – Construction Consulting and Project Management Company, US
 • ECPD International specialist Seminar – European community legislation on environmental protection, organized by European Centar for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations, 2001.
 • ECPD International specialist Seminar: Environmental Audit, organized by European Centar for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations, 2002.

Инострано искуство: Француска, Канада, Шпанија, Перу, Ирак, Алжир, Пољска.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …