др Зорица Милановић

 

Zorica_Milanovic

Заменик председника

Управног одбора

milanovicz@krivak.rs

Биографски подаци

Зорица Милановић (девојачко Марковић) рођена је 3. јуна 1964. године, у Панчеву. Основну школу и Заједничке основе средње школе (у трајању од две године) завршила је у Панчеву. Добитник је дипломе „Вук Караџић“. Средњу стручну школу завршила је у Београду. За остварени успех у школовању добила је признање Града Београда „Ученик генерације“ за школску 1981/1982. годину. Дипломирала је 1989. године на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за железнички саобраћај и транспорт, са просечном оценом током студија 8,2 и оценом 10 на дипломском раду. Магистрирала је 2007. године, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,4. Назив магистарског рада „Примена fuzzy логике у развоју модуларног приступа у планирању основне понуде железничког путничког саобраћаја“. У периоду од 1987. до 1989. била је ванредни студент 1. и 2. године Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одсек за филозофију. Докторирала је 2012. године, на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета. Назив докторског рада „Електронско пословање у планирању саобраћаја засновано на модуларној примени микросимулационих модела“.

У периоду од марта до октобра 1989. године, радила је као хонорарни сарадник на Институту Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, на студијама и пројектима Катедре за организацију и експлоатацију железничког саобраћаја. Од 1989. до 1991. године, радила је у ЈЖТП „Београд” (сада ЈП „Железнице Србије“) на пословима стручног сарадника и водећег инжењера технолога. Од 1991. године је у сталном радном односу у Саобраћајном институту ЦИП у Заводу за економију и технологију саобраћаја. Радила је на различитим пословима у оквиру програма научно-истраживачког рада Института, у области пројектовања, као и на другим пословима, и то у звању: пројектант сарадник, стручни сарадник на истраживањима, виши стручни сарадник на истраживањима и истраживач сарадник. Стручни испит из области саобраћаја положила је 1992. године, а од 2004. године је члан Инжењерске коморе Републике Србије, са Лиценцом “Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације” број 370 9294 04.

Области рада: примена нових технологија, техника, методологија и метода у области железничког саобраћаја (информационе и EDI технологије, моделовање и симулација процеса на железници, системи за подршку одлучивању у планирању, модели одлучивања итд.); организација и истраживање броја и токова путника, анкете путника; анализе, прогнозе и планирање железничког путничког и робног саобраћаја; концепти, планови и стратегија развоја саобраћаја; технолошки захтеви за пројектовање пруга, станица и железничких објеката; решења музејских комплекса за смештај експоната железничких возила и опреме (уврштених у културна добра) за пруге узаног колосека; стандардизација и законска регулатива за област железничког саобраћаја и њихова хармонизација са међународним стандардима и прописима; нормативи за железничку интероперабилност; стандардизација и квалитет железничке превозне услуге; увођење система квалитета по стандардима серије ISO 9000 и сродних и друго.

Као члан стручног тима и аутор учествовала је у истраживањима и изради преко 75 студија и пројеката и 2 монографије. Од тога, руководила је израдом 17 истраживања, студија, пројеката и једне монографије. Код 6 пројеката била је вршилац техничке контроле. Као консултант за планирање саобраћаја и регулативу, радила је на међународном пројекту: „Assistance in Preparation of the Infrastructure Asset Management Plan (“IAMP”) for „Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica“, Egis Bceom International, Egisrail and Traffic institute CIP”, од 17. фебруара 2009. до 31. јануара 2010. Инвеститор: European Bank for Reconstruction and Development, Contract No: C17797/WEBF-2007-11-2. У периоду од 2001. до 2005. радила на пројекту међународне железничке интероперабилности (AEIF UIC) као овлашћени представник ЈП „Железнице Србије“.

Објавила је 9 радова у научним и стручним часописима и публикацијама од националног значаја: 5 самостално и 4 као коаутор. На научним и стручним скуповима, од међународног и националног значаја, изложила је 17 радова. Припремила и обавила 7 јавних презентација пројеката и истраживања и одржала 4 предавања по позиву у оквиру наставе из области EDI технологије у транспорту.

Удата, мајка двоје деце.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …