Активности проф. др Рајка Буквића

Проф. др Рајко Буквић, редовни члан Српског Кривака, током 2022. године реализовао је већи број активности, објавио бројне научно-истраживачке радове и добио више признања.

Рад за Српску енциклопедију – Уредник за област Економија
Писмо проф.др Буквићу

Награда
Награда за освојено 3. место на XXII Међународном конкурсу научно-истраживачких радова (XXII Международный конкурс научно-исследовательских работ) у конкуренцији Научни радови у економским наукама и менаџменту (Научные статьи по экономическим наукам и менеджменту) за рад Концентрация и конкуренция в современном банковском секторе Сербии: анализ индексов концентрации, објављен у часопису Вестник НГИЭИ, № 5 за 2020. годину (организатор: Всероссийское Общество Научно-Исследовательских разработок, «ОНР ПТСАЙНС», г. Москва).
Диплома проф. др Буквићу
Letter of thanks – Писмо захвалности проф. др Буквићу 

Публиковани радови

Објављене књиге:

 1. Србија у савременим геоекономским процесима
 2. Europe and the Migrant Issue 2014–2021 

Учешће на научним скуповима (с објављеним рефератима):

 1. Райко М. Буквич. Влияние интернета и цифровой экономики на развитие конкуренции: что мы можем сказать о Сербии, International Conference E-Business Technologies, 23-24 June 2022 Belgrade, Proceedings, eds. Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Aleksandra Labus, Dušan Barać, Božidar Radenković, Belgrade: Faculty of organizational sciences, 2022, 156–164. http://ssrn.com/abstract=4146491
 2. Рајко М. Буквић. Типови промена концентрације у банковном сектору Србије: декомпозиција индекса Хиршмана-Херфиндала, XLIX Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2022 Vrnjačka Banja, 19–22 septembar 2022, Zbornik radova, ur. Zorica Mladenović, Mladen Stamenković, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd, 2022, 147–152. http://ssrn.com/abstract=4222268
 3. Рајко М. Буквић. Дигитална економија као претпоставка бржег развоја руралних подручја у Србији, 8. Mеђународни научни скуп Туризам: актуелни проблеми и перспективе развоја – туристичка привреда и повезане теме, Требиње, 21–24 септембра 2022, Зборник радова, гл. и одг. ур. Јелена Премовић, Требиње: Образовно-пословни центар за развој људских ресурса, Управљање и одрживи развој, Нови Сад; Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Економски факултет; Универзитет Коменски у Братислави, Факултет за менаџмент, Братислава, 2022, 30–46. http://ssrn.com/abstract=4320038
 4.  Драган Петровић и Рајко Буквић. Војна граница у контексту политичких и друштвених односа на Балкану и Европи XVI–XIX века (политиколошко-историјска анализа), Научни скуп Три вијека Војне крајине на бранику хришћанства, Бања Лука, 15–16. мај 2018, Зборник радова, главни уредници Рајко Кузмановић и Драган Крошњар, Академија наука и умјетности Републике Српске и Крајишки културни центар „Свети Сава”, Бања Лука, 2022, стр. 51–72.

Објављени радови у часописима:

 1. Райко М. Буквич. Концентрация и конкуренция в современном банковском секторе Сербии: перемены и декомпозиция индекса Херфиндаля – Хиршмана, Современная конкуренция (Москва: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»), Том 16, 2022, № 2 (86), с. 51–67. http://ssrn.com/abstract=4098558
 2. Рајко М. Буквић. Дигитална економија у Србији: резултати и перспективе, Зборник Матице српске за друштвене науке (Нови Сад: Матица српска), година 73, 2022, № 181 (1), 1‒19.
  http://ssrn.com/abstract=4087268
 3.  Рајко М. Буквић. Концентрација у сектору осигурања у Србији: промене у периоду 2011–2020. и њихова декомпозиција, Токови осигурања (Београд: Компанија ”Дунав осигурање” А. Д. О. и Институт за упоредно право), Вол. 38, 2022, № 1, 7–27. http://ssrn.com/abstract=4134344
 4. Рајко М. Буквић. Concentration in Serbian Insurance Sector: 2011–2020 Changes and Their Decomposition, Токови осигурања (Belgrade: Dunav Insurance Company and Institute of Comparative), Vol. 38, 2022, № 1, 28–49. http://ssrn.com/abstract=4134344
 5.  Рајко М. Буквић. Декомпозиција промена у концентрацији у сектору осигурања у Србији 2011–2020: утицај промена у структури тржишта и броју друштава за осигурање, Ekonomski vidici(Beograd: Društvo ekonomista Beograda), godina XXVII, 2022, № 1–2, 35–52. https://ssrn.com/abstract=4176071
 6.  Рајко М. Буквић. Пет сила vs дуги реп, Нова галаксија (Београд: Школски сервис Гајић), 2022, № 3, 76–89. http://ssrn.com/abstract=4218505
 7.  Рајко М. Буквић. Национални, политички и економски фактори у стварању савремене Украјине, Дипломатија и безбедност (Београд: Факултет за дипломатију и безбедност, Институт за стратешке студије), година 5, 2022, № 2, 149–183. http://ssrn.com/abstract=4478371
 8.  Rajko M. Bukvić. National, Political and Economic Factors in the Creation of Modern Ukraine, Diplomacy and Security (Belgrade: Faculty of Diplomacy and Security, Institute for Strategic Studies), volume 5, 2022, № 2, 185–219. http://ssrn.com/abstract=4490670

Настава

Дуги низ година учествује у извођењу наставе и истраживачком раду на Нижегородком инжењерско-економском универзитету у Русији, где је изабран за почасног професора.

Check Also

Нова збирка фотографија проф. др Александра Цветановића

Нове збирке фотографија проф. др Александра Цветановића: Пролеће 11, 2024. Пролеће 12, 2024. Лето 1, …