Проф. др Рајко Буквић

 

Rajko_bukvic

 

Рајко Буквић рођен је 1953. године, у Пландишту. Осмогодишњу школу и гимназију завршио је у Вршцу. На Економском факултету у Београду дипломирао је 1976. године, на смеру Економске статистике и кибернетике. Магистрирао је на Економском факултету у Београду 1986. године, с темом: “Примена метода теорије класификације у анализи развоја југословенских република и аутономних покрајина”, код ментора Бранислава Ивановића, и стекао титулу магистар статистичких наука. Докторирао с темом “Регионални аспект примарне расподеле у југословенској привреди”, код ментора Драгутина Марсенића, новембра 1997. године, на Економском факултету у Београду и стекао титулу доктор економских наука.

Изабран је у научно-истраживачко звање виши научни сарадник 2000. године, а у звање научни саветник 2005. године. У звање редовног професора биран 2005. и 2008. године, на Мегатренд универзитету у Београду.

Радио је на Економском факултету у Суботици од 1977-1979, на Вишој пословној школи у Новом Саду од 2002-2004. и на Мегатренд Универзитету (на Факултету за менаџмент од 2005-2010 и на Факултету за међународну економију од 2010. до 2012).

Радио је у привреди (ГРО Мостоградња) од 1979-1983, у државној управи (разни органи), од 1983-1988 и 1991-2002, у научноистраживачким организацијама (Институт економских наука, Институт друштвених наука, Институт за економику пољопривреде) од 1988-1991 и 2003-2005). Тренутно је запослен на Географском институту Јован Цвијић САНУ у Београду.

Био је члан редакције часописа Економика (Београд) од 1994-2001. године, а од марта 2002. до краја 2003. главни и одговорни уредник овог часописа (који је у међувремену променио име у Економика предузетништва). Покретач је и главни и одговорни уредник часописа Месечне агроекономске анализе, којег је током 2004. године издавао Институт за економику пољопривреде. Од 2003-2005. године, био је члан редакцијског колегијума часописа Економика (Ниш). Од 2009. године, члан је редакције часописа Зборник Матице српске за друштвене науке. Од 6. септембра 2006. године, именован је за члана Стручне редакције за трговину, туризам и угоститељство Српске енциклопедије.

Члан-сарадник је Матице српске.

У 2005. години био је руководилац пројекта: “Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја”, који је рађен за потребе Министарства науке и заштите животне средине у оквиру Института за економику пољопривреде у Београду, Пољопривредног факултета у Новом Саду и Економског факултета у Суботици.

Председник је Програмског одбора међународних научних скупова:

  • Економска унија Источне и Југоисточне Европе у условима глобализације (Београд, 2005) и
  • Мултифункционална пољопривреда и рурални развој (Београд, 2005).

Објавио је (сам или у коауторству) 25 монографија и наставних референци (уџбеници, скрипта, збирке задатака), више од 200 радова у домаћим и међународним зборницима радова и часописима, и 20 превода радова с руског и немачког језика. Учествовао је у изради преко 80 научних и стручних пројеката, у већем броју научних института и других научноистраживачких организација. Учествовао је, с писаним прилозима, на 13 међународних и 25 домаћих научних и стручних саветовања. И конференција. 

Говори, чита и пише: руски, немачки и енглески језик.

Добио је Награду Министарства науке за постигнуте научноистраживачке резултате, 2005. године. Награђен је 2012. Меморијалном медаљом „300 лет Михаилу Васиљевичу Ломоносову”.

Активности у 2022. години

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …